جدی بگیرید.............

نکات زیر را به خاطر بسپارید و جدی بگیرد :

 
 
Answerthe phone byLEFTear
برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن
 
 
 

Do not drink coffeeTWICEa day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

cid:2.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Do nottakepillswithCOOLwater
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

cid:3.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Do not haveHUGEmealsafter 5pm
بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.

cid:4.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Reduce theamount ofTEAyou consume مصرف چای روزانه را کم کنید cid:5.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

Reduce theamount ofOILYfoodyou consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

 cid:6.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Drink moreWATERin the morning, lessat night
در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.

cid:7.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Keep your distance from hand phoneCHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

cid:8.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Do not use headphones/earphone forLONGperiod of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید. cid:9.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Best sleeping time is from10pmat night to6aminthemorning
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

cid:10.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Do not lie down immediately after taking medicinebefore sleeping
بعد از خوردن دارو فورا به خواب نروید.

cid:11.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
 

Whenbatteryis down to the LASTgrid/bar, donotanswer the phone as the radiationis 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی ه گوشی منتشر می کند 1000 برابر است

  cid:12.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 
/ 0 نظر / 40 بازدید